Vedtægter

1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Endometriose Fællesskabet. Foreningens hjemsted og adresse vedtages af bestyrelsen. Hjemstedet offentliggøres på www.endo.dk

2 Foreningens formål er:

 1. At være en støtteorganisation for alle kvinder med endometriose, uagtet medlemskab af foreningen.
 2. Ved hjælp af egen forskningsfond at støtte videnskabelig forskning inden for endometriose, dens årsag, forebyggelse og behandling. Legatmodtagere betaler ikke administrationsgebyr eller moms af midler uddelt fra foreningens forskningsfond.
 3. At samarbejde med læger og sundhedsvæsen om sygdommen, så kvinder med endometriose bliver taget seriøst og får diagnose/behandling så tidligt som muligt.
 4. At påvirke offentlige myndigheder til at satse på mere forskning indenfor endometriose.
 5. At informere om sygdommen.

2a

Endometriose Fællesskabet tager ikke imod bidrag, der knytter sig til en bestemt behandling.

3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, familier, sygehusafdelinger og klinikker og virksomheder, herunder fonde og lign.


Der findes tre medlemstyper:

A. Fuldgyldigt medlemskab, som giver stemmeret på generalforsamlingen.
B. Støttemedlemskab er kun økonomisk støtte. Støttemedlemmer kan ikke stemme ved generalforsamlingen.
C. Virksomhedsmedlemskab, kun økonomisk støtte, giver ikke adgang til generalforsamling.

Medlemmer kan ekskluderes, hvis de handler i direkte modstrid med foreningens interesser. En flertalsbestyrelse vurderer og træffer valg om eksklusion i sådanne tilfælde.

Kun personer over 18 år kan tegne medlemskab.

Medlemmer er selv ansvarlige for opdateringer af kontaktoplysninger.

4 Foreningens bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst 7 personer

 1. Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden.
 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode, de skal forud være bragt i forslag til valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamling eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.
 3. Bestyrelsen kan supplere sig selv i tilfælde af frafald eller ved ledige pladser efter en generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem, som har fået plads ved supplering, skal stilles i forslag til valg på førstkommende generalforsamling, såfremt vedkommende ønsker at blive i bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for bestyrelsens møder, under formandens ledelse.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødte.
 6. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved personlig eller erhvervsmæssig interesse i en afstemning, kan det enkelte bestyrelsesmedlem erklæres inhabil, og må således ikke deltage i denne afstemning.
 7. Bestyrelsen er forsikret i relation til foreningens midler.
 8. Ansættelser og afskedigelser besluttes af bestyrelsen.
 9. Formand og kasserer er tegningsberettigede for foreningen.

Et bestyrelsesmedlem skal være myndig.

Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis der handles i direkte modstrid med foreningens formål. 2/3 af bestyrelsen skal stemme for, før ekskludering kan finde sted.

Bestyrelsen kan ikke holdes ansvarlig for mangelfulde kontaktoplysninger.

5 Medlemskontingent

Bestyrelsen fastsætter beløb på medlemskontingenter, som findes på www.endo.dk.

6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen kan, hvor andet ikke vedtægtsmæssigt er fastslået, ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, træffe beslutning i alle de af foreningens anliggender, der er opført på dagsordenen. Ordinær generalforsamling holdes i hvert års 4. Kvartal.

Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamlingen kan holdes fysisk eller online, formen meddeles i indkaldelsen.

Indkaldelse sker skriftligt senest 8 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen udsendes elektronisk. Der indkaldes alene type A-medlemmer.

Årsrapport for det forløbne år, navne på kandidater samt en kort præsentation af disse, og rettidige indkomne forslag bliver lagt på www.endo.dk inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse en uvildig dirigent. Denne afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning, dog skal skriftlig afstemning gennemføres, dersom et medlem stiller krav herom.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Det er muligt at brevstemme via mail dog ikke anonymt. Der uploades en formular til brevstemme på www.endo.dk. Brevstemme skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamling. For at en brevstemme er gyldig, skal den indeholde navn, adresse, cpr-nummer for det stemmende medlem.

På generalforsamlingens dagsorden skal følgende punkter være optaget:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning fremlægges
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Indkomne forslag og vedtagelse af disse
 7. Præsentation af og valg til bestyrelsen
 8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, samt navne på bestyrelseskandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forud for generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen gøres tilgængelig på www.endo.dk

7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden stiller krav herom direkte via mail til foreningens formand. Skriftlig indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før mødet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter kravets fremsættelse.

8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen.

9 Ændringer i vedtægter

Vedtægtsændringer kan ske, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

10 Specielle udvalg

Foreningen kan nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver. Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen.

11 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt ved opløsning af foreningen. Når lovlig beslutning om ophævelse af Endometriose Foreningen er truffet, skal foreningens overskydende midler gå til WERF (The World Endometriosis Research Foundation)

12 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i august 2022.

Få nyhederne fra Endometriose Fællesskabet først

Skriv dig op til Endometriose Fællesskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder og information om aktiviteter direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevet udkommer én gang månedligt.