Handelsbetingelser

Varesalg

 1. På www.endo.dk sælges medlemskaber, artikler, bøger, adgang til generalforsamling/årsmøde og bidrag.
 2. Et medlemskab gælder for 1 år.
 3. Sælger: Endometriose Foreningen Gravhøjen 34 7190 Billund Tlf. 21 72 43 00

Priser, fragtomkostninger og betaling

 1. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) inkl. 25% moms.
 2. Fragtomkostningerne er inkluderet i priserne ved forsendelser i Danmark.
 3. Betaling sker elektronisk med Dankort via www.endo.dk. Betalingsprocessen sker via en krypteret betalingssoftware, der er godkendt af PBS.

Levering og leveringstid

 1. Alle varekøb med undtagelse af bøger leveres elektronisk pr. e-mail. Bøger leveres med DAO.
 2. Forventet leveringstid på alle varekøb 1-7 arbejdsdage, med mindre andet angives.

Reklamation samt fejl og mangler

 1. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af Varen/Ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren.
 2. Endometriose Foreningen hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer Kunden fejl- og mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til Endometriose Foreningen med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
 3. Reklamationsperioden er 24 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan Kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser.
 4. Endometriose Foreningens ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Endometriose Foreningens valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
 5. Der ydes ikke garanti fra Endometriose Foreningens side medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser påhviler ikke Endometriose Foreningen, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

 1. Endometriose Foreningen er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved Varen/Ydelsen. Endometriose Foreningen fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
 2. Endometriose Foreningen produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Endometriose Foreningen fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Endometriose Foreningen, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
 3. I intet tilfælde kan Endometriose Foreningens erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125 % af prisen for den pågældende Varer/Ydelse i henhold til den af Endometriose Foreningen udstedte ordrebekræftelse.

Personoplysninger

 1. Endometriose Foreningens behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte Endometriose Foreningen, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af Kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Dustin videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har accepteret dette.

Se i øvrigt vores cookie- og privatlivspolitik.